arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

O nás

Spoločnosť  ARAD Slovakia  s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2008 ako spoločnosť, ktorá sa špecializuje v oblasti realizácií vodných technológií, ktoré poskytuje v spolupráci so svojimi partnermi, patriacimi k svetovým lídrom v oblasti vývoja a realizácie nových technológií spracovania, filtrácie a manažmentu vodných zdrojov.

S týmito partnermi spolupracuje spoločnosť na základe priameho obchodného zastúpenia alebo exkluzivity pre SR, ktoré umožňujú poskytovať podporu v maximálnej možnej miere. Tieto partnerstvá nám umožňujú realizovať projektové riešenia na „kľúč“, odborný, technický, predajný, záručný a pozáručný servis a ďalšiu podporu produktov, ako napr. účasť na špecializovaných výstavách, technické semináre, školenia, odborné prezentácie v periodikách, vydávanie technických informácií pre zákazníkov, poskytovanie odborného technického poradenstva atď.


Produkty a riešenia spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne požiadavky, vysokú účinnosť implementovaných aplikácií do systémov, optimalizáciu obstarávacích nákladov a primeranú návratnosť, ako aj dlhú životnosť a pozitívny dopad na ochranu životného prostredia.

Cieľom spoločnosti ARAD Slovakia s.r.o. je tieto skutočnosti využiť a v plnej miere ich premietnuť do kvality produktov poskytovaných svojim zákazníkom, čo vedie k vytvoreniu predpokladov pre ďalší rast a vytvorenie silnej a stabilnej pozície na trhu.

Zámerom poskytovaných produktov a služieb spoločnosťou ARAD Slovakia s.r.o. je zabezpečiť realizáciu požiadaviek aplikovaním najmodernejších sofistikovaných technológií v oblasti produktových a komplexných projektových riešení pre:

 • úpravu pitnej vody
 • filtráciu vody pre priemyselné účely
 • filtráciu odpadovej vody
 • čistenie odpadovej vody
 • tlakový a prietokový manažment
 • ochranu vodovodných sietí proti rázom a poruchám
 • diaľkový odpočet merania prietoku vody
 • minimalizáciu nemerateľných odberov
 • produkty aplikované pre vodovodné siete a rozvody

POSLANIE SPOLOČNOSTI

Poslaním spoločnosti ARAD Slovakia s.r.o. je poskytovať na slovenskom trhu obchodné aktivity v oblasti produktových riešení pre realizáciu technológií vodného hospodárstva, ktoré budú spoľahlivo a efektívne napĺňať požiadavky a očakávania zákazníkov a to formou dôkladnej analýzy súčasného stavu, vypracovaním optimálneho návrhu technického riešenia požiadavky, zabezpečením jeho realizácie s využitím najmodernejších technických a technologických systémov dodávaných špičkovými svetovými výrobcami a poskytnutím kvalitných servisných služieb, ktoré umožnia dlhodobé výhodné využívanie realizovaného riešenia.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Víziou spoločnosti ARAD Slovakia s.r.o. je poskytovať v oblasti technológií pre vodné hospodárstvo komplexné produktové riešenie pre zabezpečenie požiadaviek a očakávaní zúčastnených strán, ktorými sú obchodní partneri, dodávatelia, zamestnanci a zároveň aj majitelia spoločnosti a to tak, aby:

 • sa stala úspešnou, akceptovanou spoločnosťou a vytvorila si pozíciu lídra v danej oblasti;
 • prinášala vysoko kvalitné riešenia patriace k špičke v danej oblasti;
 • predstavovala modernú a inovatívnu spoločnosť, schopnú získavať významné projekty;
 • predstavovala silného partnera pre svojich zákazníkov, ktorý dokáže vyhovieť ich súčasným, ale aj budúcim požiadavkám;
 • poskytovala zákazníkom stabilitu charakteristickú pre väčšie spoločnosti a flexibilitu typickú pre menšie spoločnosti;
 • zamestnávala tých najlepších odborníkov a podporovala ich v ďalšom vzdelávaní, osobnostnom rozvoji a kariérnom raste;
 • zabezpečila svoju stabilitu, spokojnosť a sociálnu starostlivosť o zamestnancov;
 • dosahovala zodpovedajúci zisk pre zakladateľov spoločnosti, ktorý zároveň umožní realizáciu nových príležitostí.

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Pre naplnenia poslania a vízie spoločnosti, vedenie prijalo rozhodnutie implementovať zásady procesného manažmentu v podmienkach spoločnosti v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 (systém manažérstva kvality), ISO 14001 (systéme environmentálneho manažérstva), ISO 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), ISO 37001 (systém manažérstva proti korupcii), ISO 45001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Vedenie svoj záväzok deklaruje vydaním Politiky spoločnosti, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov a pracovníkov konajúcich v mene spoločnosti ARAD Slovakia s.r.o.

 

REALIZÁCIA PRIJATÝCH CIEĽOV ZÁVISÍ OD ÚROVNE ĽUDSKÝCH ZDROJOV, PRETO SA MANAŽMENT SPOLOČNOSTI ARAD Slovakia s.r.o. ZAVÄZUJE, ŽE:

 • vytvorí potrebné finančné, personálne a technické zdroje a zabezpečí organizačné podmienky pre:
  • udržiavanie funkčného IMS v súlade s požiadavkami implementovaných ISO noriem;
  • zabezpečenie a udržiavanie vhodného pracovného prostredia, v ktorom zamestnanci realizujú jednotlivé procesy;
  • zabezpečenie a udržiavanie vhodných technických prostriedkov, ktoré zamestnanci využívajú pre realizáciu jednotlivých procesov a činností;
  • aktualizovanie a dodržiavanie platných predpisov slovenskej legislatívy a podľa stanovenej dokumentácie.
 • v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi zabezpečí pravidelné semináre, školenia týkajúce sa realizovaných produktov, ich použitia, aplikácie a manipulácie s nimi, ako aj školenia pre zabezpečenie poskytovania informácií týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci.
 • zabezpečí potrebné podmienky pre účasť svojich zamestnancov na tuzemských a medzinárodných výstavách, kongresoch, prezentáciách nových technológií a odborných seminároch, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vykonávanej činnosti.
 • vytvorí podmienky pre optimálne zabezpečenie svojich zamestnancov obchodno - technickou dokumentáciou, oprávnený prístup k zdrojom poskytujúcim aktuálne informácie o inováciách a najmodernejších technických riešeniach, ako aj technickými a ochrannými prostriedkami.

ZDROJE PRE DOSAHOVANIE CIEĽOV KVALITY SPOLOČNOSTI PREDSTAVUJÚ:

 • Zákazníci spoločnosti, tvoria najvýznamnejšie zdroje spoločnosti formou zadávania náročných požiadaviek, ktoré motivujú zvyšovať úroveň kvality štandardných vlastností produktov realizovaných spoločnosťou.
 • Zamestnanci spoločnosti, ktorí dodržiavaním stanovených postupov a plnením úloh vyplývajúcich z dokumentácie SRK a ostatných dokumentov súvisiacich s realizovanými procesmi spolu s aktívnym, cieľavedomým a tvorivým prístupom udržujú dobré meno spoločnosti a zvyšujú záujem zákazníkov o služby zabezpečované spoločnosťou.
 • Manažment spoločnosti, ktorý má plnú zodpovednosť za vybudovanie a udržiavanie IMS a za využívanie riadiaceho systému, ktorý umožňuje vzájomnú spoluprácu všetkých zamestnancov spoločnosti a vytvára atmosféru stotožnenia sa zamestnancov s cieľmi politiky spoločnosti.
 • Dodávatelia. Dlhodobou spoluprácou so špičkovými dodávateľmi kvalitných produktov a služieb umožňuje efektívne zvyšovať úroveň kvality vlastných ponúkaných a realizovaných produktov spoločnosti.