arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Spracovanie kalov

Kaly z procesov čistenia komunálnych alebo priemyselných odpadových vôd, tiež priamo z technologických priemyselných liniek sú väčšinou tekuté s nízkou koncentráciou tuhých (nerozpustených) látok a pred ich ďalším spracovaním alebo zneškodnením je potrebné zvýšiť koncentráciu tuhých látok. Kaly majú svoje špecifické fyzikálne, chemické a mechanické vlastnosti, ktorým je potrebné technológiu spracovania prispôsobiť pre dosiahnutie prevádzkovej spoľahlivosti čomu prispieva aj automatizovaný proces riadenia s možnosťou vzdialenej kontroly a monitoringu.

 

Zahusťovanie kalov

Pre ďalšie spracovanie, stabilizáciu zložiek či ďalšie využitie kalov je mnohokrát potrebné zvýšiť koncentráciu tuhých látok pre zefektívnenie procesu (zníženie objemu spracovávaného kalu) zahusťovaním. Podľa vlastností kalu je prispôsobená technológia zahusťovania pre minimalizáciu prevádzkových nákladov.

 

Odvodňovanie kalov

V prípade, že je kal odpadom, je žiadúce zvýšiť koncentráciu tuhých látok tak, aby bolo možné s kalom nakladať ako s tuhým odpadom, čím sa znížia náklady na dopravu kalu a náklady za jeho zneškodnenie či uskladnenie, teda maximálne znížiť obsah vody v kale. Výber vhodnej technológie je závislý na fyzikálnych, chemických a mechanických vlastnostiach kalu.

 

Trojfázová separácia

V priemyselných procesoch je mnohokrát produkovaná odpadová voda s obsahom tuhých látok a súčasne s významným obsahom ropných látok, ktorej zneškodnenie v pôvodnom množstve je veľmi nákladné. Spracovanie odpadovej vody s trojfázovou separáciou ju umožní rozdeliť na tri zložky: vodu, tuhé nečistoty v podobe kalu a odlúčené ropné látky. Takéto rozdelenie umožní znížiť náklady na zneškodnenie odpadu.

 

Sušenie kalov

Finálnym spracovaním kalov, ktoré znižuje ich množstvo a mnohokrát umožňuje aj ich terciárne využitie je sušenie, kde vzniká z kalu tuhá látka s nízkou vlhkosťou. Podľa typu kalov a požadovaných vlastností vysušeného kalu je možné nízkoteplotné  alebo vysokoteplotné sušenie. Pre sušenie je možné mnohokrát využiť aj odpadové nízko-potenciálne teplo z technologických procesov.