arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Čistenie odpadových vôd

 

Špecializujeme sa na komplexné riešenia procesu čistenia odpadových vôd implementovaním nekonvenčných riešení v nových čistiarňach odpadových vôd (zaužívané pod názvom aj ako čističky odpadových vôd), ale aj pri rekonštrukciách a interzifikáciach jestvujúcich čistianí odpadových vôd.

Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

Pre čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd v súčasnosti prinášame na trh dva typy inovatívnych technológií so zameraním sa na odstránenie slabých stránok konvenčných technológií.

 

Čistenie komunálnych odpadových vôd

Odpadovú vodu produkovanú z domácností, sociálnych zariadení a iných zdrojov je potrebné v záujme ochrany životného prostredia pred vypustením vyčistiť. Touto problematikou sa zaoberá aj legislatíva, ktorá ustanovuje požiadavky na nakladanie s odpadovými vodami. Zorientovať sa v pribúdajúcich predpisoch pre prevádzkovateľov ČOV nie je ľahké.

Nami navrhované riešenia pre čistenie odpadových vôd pomôžu obciam a prevádzkovateľom pri vyriešení problémov s existujúcou starnúcou infraštruktúrou, či nárastom populácie.

Veľkou výhodou našich riešení sú nižšie stavebné náklady, malé požiadavky na zastavanú plochu a nenáročnosť pre obsluhu za súčasného splnenia prísnych limitov na kvalitu vyčistených odpadových vôd.

Riešenia pre čistenie komunálnych odpadových vôd je možné navrhnúť na rôzne prietoky a zaťaženia a to aj v kontajnerovom prevedení.

 

 

 

Čistenie priemyselných odpadových vôd

Legislatíva definuje požiadavky na ochranu aj pre odpadovú vodu pochádzajúcu z priemyselnej výroby. Aplikovaním našich riešení môžu výrobné prevádzky v rôznych segmentoch priemyselnej výroby splniť prísne predpisy pre vypúšťanie odpadových vôd do životného prostredia alebo do verejnej kanalizácie.

Riešime typické problémy priemyselnej výroby ako je nerovnomerný prietok, sezónne špičky a vysoké organické zaťaženie. Odstraňovanie špecifických a nešpecifických znečistení vôd.

V našej ponuke nájdete aj jedinečné riešenie opakovaného využitia vody v závodoch bez vypúšťania odpadových vôd.

Dodávame riešenia pre nasledovné odvetvia priemyslu:

 • papierenský
 • celulózky
 • papierne: výroba lepenky, servítok, papiera, novinového papiera, špeciálneho papiera
 • kombinované papierne a celulózky
 • farmaceutický
 • výroba aktívnych farmaceutických prísad
 • výroba liekov
 • potravinársky
 • spracovanie a výroba potravín
 • spracovanie mäsa a rýb, bitúnky
 • mliekarne, výroby syrov, jogurtov, zmrzliny
 • konzervárne zeleniny
 • spracovanie zemiakov
 • výroba nealkoholických nápojov, energetických nápojov, ovocných štiav
 • pivovary, výroba vín
 • petrochemický
 • textilný
 • garbiarsky
 • kafilérie
 • tažký priemysel (strojárstvo, hutníctvo, spracovanie kameňa atď..)
 • a ďalšie

 

KONTAJNEROVÉ RIEŠENIE ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD


Jedna kompaktná jednotka je v podstate štandardný nákladný kontajner obsahujúci kompletnú čistiareň odpadových vôd pre prietok od 50m3 do 150m3. Technológia čistenia pozostáva z mechanického predčistenia cez biologické čistenie až po separáciu kalu od vyčistenej vody.

K dispozícii sú voliteľné dve konfigurácie riešení:

 • len odstránenie organického znečistenia
 • odstraňovanie BSK5 (biologická spotreba kyslíka) aj dusíka

Vyčistená voda spĺňa všetky požiadavky na vypúšťanie ako z hľadiska BSK5, tak aj z hľadiska celkového obsahu dusíka. Procesy čistiarne sú v podstate jednoduché, plne automatizované s minimálnym zásahom obsluhy.  

Pre jednoduchú inštaláciu sú požadované:

 • rovný betónový základ
 • akumulačná nádrž odpadovej vody
 • prívod odpadovej vody
 • odvod vyčistenej vody
 • prívod elektrickej energie
 • nádrž na kal 

 

 

 

OPÄTOVNÉ VYUŽITIE VODY V PROCESOCH - SEPARÁCIA PEVNÝCH ČASTÍC

Patentovaný jednostupňový systém separácie širokého spektra pevných častíc vo vode