arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Odvodňovacie lisy

Odvodňovací lis slúži na zahustenie a následné odvodnenie kalu. Ide o malé a ľahké zariadenie, ktoré môže pracovať v automatickom režime s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Vyrábaný je v niekoľkých typových radách s využitím pre priemyselné a komunálne čistiarne od 1000 do 100 000 EO.

odvodňovací lis

Popis:

Odvodňovací bubon pozostáva zo závitnice rotujúcej konštantnou rýchlosťou pod vrstvou pevných a pohyblivých lamiel. Závitnica tlačí na hrany pohyblivých lamiel, ktoré sa kontinuálne pohybujú v medzerách medzi pevnými lamelami počas rotácie závitnice. Týmto spôsobom sa tiež čistí priestor vo vnútri bubna, čím sa zabraňuje upchávaniu. Kalová voda odteká medzerami medzi lamelami. Medzery medzi lamelami sa postupne zužujú smerom k miestu, kde sa odstraňuje koláč. V zahusťovacej zóne sú medzery široké 0,5 mm, v odvodňovacej zóne od 0,3 mm po 0,15 mm. Koncová prítlačná doska zvyšuje tlak na kalový koláč, aby došlo k efektívnejšiemu odvodneniu kalu.

 

Charakteristika:

 •  služi na zahustenie a odvodnenie kalov
 •  rozsah prietokov
 •  vhodné aj pre kaly s nízkym percentom sušiny od 0,2 %
 •  štandardné percento sušiny po odvodnení obyčajne 20 +/- 2%
 •  možnosť nepretržitej prevádzky

 

Použitie:

 • odvodnenie kalov z priemyselných a komunálnych ČOV
 • vhodné typy kalov na spracovanie dehydrátorom:
  •  prebytočný kal z aktivácie
  •  kal z flotačnej jednotky
  •  chemický kal
  •  vyhnitý kal
  •  surový kal
 • Priemyselné aplikácie:
  • Potravinársky priemysel - výroba: mliečných výrobkov, neakoholických nápojov, vín, piva, omáčiek, pečiva, cestovín, cukroviniek, korenín, príchutí, múky, mäsa, klobás, rýb, mrazených jedál, hotových jedál, jedlých olejov, bitúnky
  • Chemický priemysel: chémia. kozmetika, textil, farbivá, čistiace prostriedky, farmácia
  • Závody na výrobu: automobilových súčiastok, riadiacich obvodov, elektrotechniky
 • Iné aplikácie:
  • farmy s chovom dobytka, výskumné ústavy (dobytok)

 

Výhody:

 • Zníženie stavebných nákladov
  •  Odvodňovací lis obsahuje zahusťovaciu zónu, ktorá eliminuje potrebu zahustenia kalu pred vtokom do zariadenia. Odvodňovací bubon vytvára s doplnkovým zariadením kompaktnú konštrukciu, ktorá umožňuje minimalizovať požiadavky na priestor.
 • Zníženie prevádzkových nákladov
  • Konštrukcia poskytuje ochranu proti zanášaniu. Minimalizujú sa tým nároky na oplachovú vodu a obsluhu. Spotreba energie pre dehydrátor je veľmi nízka (len 0,3 - 2,15 kWh).
  • Veľmi nízka spotreba pracej vody (0,03 m3/h)
 • Efektívne odvodnenie priamo z aktivácie
  • Zariadenie odvodňuje kal s nízkou koncentráciou sušiny (0,2%) priamo z aktivácie a produkuje kalový koláč s obsahom sušiny 20 +/- 2%.
 • 24-hodinová automatická prevádzka bez obsluhy
  •  Odvpdňovací lis je schopný pracovať v nepretržitom automatickom režime vrátane dávkovania chemikálií. Časové nároky na jeho údržbu a obsluhu sú minimálne (cca 5 min/deň)