arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Filtrácia

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Je rôzneho zloženia a má rôznorodé použitie. Podľa účelu použitia musí spĺňať stanovené požiadavky na kvalitu.

Pre splnenie špecifických požiadaviek, či už z pohľadu zdravotného alebo z pohľadu fyzikálnych a chemických vlastností vody, je mnohokrát potrebné pred použitím vodu upraviť príp. vyčistiť (pri odpadových vodách).

Vzhľadom na sústavne sa zvyšujúce kontaminovanie povrchových a podpovrchových vôd rôznymi toxickými prvkami, či už sa jedná o priemyselné znečistenie, alebo množstvo liekov a drog v odpadovej vode verejného sektora, je nevyhnutné takéto vody upraviť pred ďaľším použitím prípadne vypustením späť do voľných tokov.

Už niekoľko rokov ponúkame riešenia pre nasledovné oblasti:

 Naším cieľom je plne uspokojiť požiadavky zákazníka poskytnutím riešenia, ktoré zabezpečí výrobu bezpečnej vody za nízke prevádzkové náklady s jednoduchou obsluhou, čo dosahujeme použitím spoľahlivých progresívnych technológií. Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.
 

Z pohľadu klienta majú naše riešenia niekoľko rozhodujúcich predností:

 1. Zníženie investičných nákladov na stavbu - menšie požiadavky na priestor v dôsledku menšieho prevedenia filtrov ( váha/veľkosť )
 2. Zníženie investičných nákladov pri potrebe zabezpečenia nepretržitej prevádzky filtrácie - pri výbere sitových filtroch nie je potrebný návrh väčšieho počtu filtrov, pretože čistenie sitového filtra prebieha bez prerušenia filtrácie
 3. Zníženie prevádzkových nákladov:
 • nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní s inými filtrami
 • menšia spotreba vody na čistenie filtrov
 • nižšie nároky na obsluhu
 1. Spoľahlivo sa prispôsobia kolísaniu prietoku, zaťaženiu a typu častíc

Môžu byť zakomponované napríklad:

 1. za účelom zachytávania hrubého anorganického a organického znečistenia ešte u producenta,
 2. pred primárnou sedimentáciou priamo na čistiarni odpadových vôd,
 3. za dosadzovacou nádržou na výstupe z čistiarni odpadových vôd za účelom dočistenia na požadovanú kvalitu

Filtrácia vôd pre priemyselné účely

Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach, odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter. Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo vody rôznej kvality.

Už niekoľko rokov na Slovenskom trhu poskytujeme riešenia v oblasti filtrácie vody aj pre priemysel.

Na zabezpečenie týchto špecifických požiadaviek na kvalitu vody tím našich špecialistov navrhuje riešenia, ktoré zahŕňajú všetky fázy projektu od návrhu, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

Prioritou firmy je poskytnúť zákazníkovi čo najefektívnejšie riešenie z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov, ktoré dosahujeme kombináciou individuálneho prístupu ku každej problematike s aplikáciou filtrov s progresívnymi funkciami.

V našich riešeniach používame nasledovné typy filtrov:

 • sitové
 • diskové
 • mikrovláknové
 • tlakové
 • membránové
 • Reverzná osmóza

 

Podľa požiadaviek zákazníka dodávame filtre s rôznym stupňom riadenia od manuálnych cez poloautomatické až po plnoautomatické s diaľkovým prenosom dát.

Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

Nami ponúkané filtračné systémy sú aplikovateľné ako:

 • filtrácia dávkovacej vody ako stupeň pri úprave vody
 • predfiltrácia pred kazetovými a rukávovými filtrami pre zníženie nákladov na práce spojené s údržbou
 • filtrácia chladiacej vody na ochranu výmenníkov tepla
 • filtrácia úžitkovej vody
 • predfiltrácia pred úpravou vody reverznou osmózou
 • predfiltrácia pre systém reverznej osmózy na odsolenie morskej vody
 • filtrácia odpadovej vody
 • a ďalšie

Použitie filtračných systémov v nasledovných odvetviach priemyslu:

 • automobilovom,
 • chemickom,
 • petrochemickom,
 • plynárenskom,
 • leteckom,
 • baníctve,
 • papierenskom,
 • textilnom,
 • oceliarskom,
 • strojárskom,
 • elektrotechnickom a elektronickom,
 • poľnohospodárstve,
 • potravinárstve
 • a v iných