arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Modulárny GSM diaľkový riadiaci systém

Referencie

Regulácia plnenie VDJ pre potravinársky priemysel

 

 

 

Situácia:

 • Závod s 24 hodinou prevádzkou využíval nadzemný vodojem (obr.1)– hydroglobus plnený z 250 metrov vzdialenej studne pomocou ponorného čerpadla o výkone 22kW.
 • Plnenie vodojemu studničnou vodou nebolo automatizované. V čase keď závod neodoberal vodu z vodojemu, ponorné čerpadlo naďalej tlačilo vodu do prepadu VDJ. Čerpadlo nolo ovládané len ručne, priamo v rozvádzači čerpadla.
 • Dochádzalo k stratám vody, elektrickej energie a človeko-hodín.
 • Zákazník požadoval zautomatizovať proces plnenia, zároveň zaznamenávať stav čerpadla (chod, stop, porucha), prietok a pretečené množstvo vody počas plnenia vodojemu.

Riešenie:

 • Pre túto situáciu boli použité tri datalogery, ktoré sú schopné komunikovať medzi sebou pomocou GSM siete.
 • Vo vodojeme bol osadený dataloger (obr.2) a plavákový spínač, ktorý monitoruje výšku hladiny. V prípade nízkej, alebo vysokej hladiny vyšle dataloger pokyn druhému datalogeru na zapnutie, alebo vypnutie čerpadla.
 • Druhý dataloger bol osadený v rozvodnej skrini čerpadla, ktorý dáva pokyn stýkaču na zopnutie alebo vypnutie čerpadla na základe pokynu od datalogera vo vodojeme, alebo v prípade potreby, na základe pokynu zákazníka cez tlačidlo vo vizualizácii – „Pump ON, Pump OFF“. Okrem toho dataloger monitoruje stav čerpadla (chod, stop, porucha).
 • V šachte s ponorným čerpadlom (vzdialenej od rozvodnej skrine čerpadla 60m) bol osadený dataloger (obr.3), ktorý je pripojený na pulzný výstup ultrazvukového prietokomera pre záznam prietoku a pretečeného množstva.
 • V prípade prietoku mimo limit, poruchy čerpadla dataloger upozorní zákazníka formou SMS a výstrahy v aplikácii v mobile.
 • Vzhľadom na vzdialenosť potrubia bol pre zamedzenie vplyvu tlakových rázov – tzv. vodného kladiva, ktoré vzniká pri vypínaní čerpadla v šachte osadený rýchly vypúšťací ventil a pre zamedzenie vzduchu v potrubí na výtlaku čerpadla osadený vzduchový ventil (obr.4).

Zhodnotenie:

 • Počas prvého týždňa činnosti systému pre automatické plnenie vodojemu zákazník ušetril približne 160 m3 vody zo studne a 220 kWh elektrickej energie.
 • Zákazník má prehľad o stave vodojemu, spotrebe studničnej vody a o činnosti čerpadla (obr.5)
 • Zákazník je schopný ovládať plnenie vodojemu v automatickom, alebo ručnom režime diaľkovo cez aplikáciu v mobile alebo webové rozhranie v PC (obr6.)

 

Obr. 1Obr. 2 
Obr. 3Obr. 4 
Obr. 5Obr. 6 
 

 

Monitoring prečerpávacej stanice kalovej vody

Situácia:

 • Prečerpávacia stanica kalovej vody bez vzdialeného monitorovania stavu a bez monitoringu prietoku a pretečeného množstva kalovej vody (obr.1)
 • V prípade poruchy prevádzkovateľ nebol oboznámený o nutnosti zásahu včas.
 • Zákazník nemal prehľad o pretečenom množstve kalovej vody
 • Zákazník požadoval monitorovať a zaznamenávať stav čerpacej stanice (chod, stop, porucha čerpadiel), prietok a pretečené množstvo kalovej vody počas činnosti.

Riešenie:

 • Pre túto situáciu bol použitý dataloger pre umiestnenie do rozvádzača (obr.2).
 • Dataloger bol naprogramovaný na záznam stavu čerpadiel (chod, stop, porucha), stavu hladiny v šachte, prietoku a pretečeného množstva.
 • V prípade poruchy čerpadiel alebo zaplavenia šachty (hlásenie o maximálnej hladine) dataloger upozorní zákazníka formou sms a výstrahy v aplikácii v mobile.
 • V šachte s čerpadlami bolo na potrubie osadené teleso indukčného prietokomera a (obr.2) vyhodnocovacia jednotka s displejom je umiestnená do existujúcej elektrickej skrine pri šachte (obr.3), z dôvodu jednoduchšieho odčítania prietoku.

Zhodnotenie:

 • Dataloger spolu s prietokomerom tvorí vynikajúci systém monitorovania stavu prečerpávacej stanice.
 • Zákazník má aktuálny prehľad o stave, činnosti čerpadiel a pretečeného množstva kalovej vody (obr.4)

 

Obr. 1Obr. 2Obr. 3 
Obr. 4 

 

Monitoring vodojemu pitnej vody

Situácia:

 • Vodojem pitnej vody bol bez vzdialeného monitorovania stavu, prietoku a pretečeného množstva na potrubí napúšťania a odberu.
 • V prípade poruchy prevádzkovateľ nebol oboznámený o nutnosti zásahu včas.
 • Zákazník nemal aktuálny prehľad o pretečenom množstve vody, výške hladiny, obsahu voľného chlóru.
 • Zákazník požadoval vzdialene monitorovať a zaznamenávať stav vodojemu (pretečené množstvo vody, výška hladiny vo vodojeme, obsah voľného chlóru vo vode).

Riešenie:

 • Pre túto situáciu bol použitý dataloger s integrovanou tlakovou sondou.
 • Dataloger zaznamenáva:
  • výšku hladiny pomocou integrovanej tlakovej sondy, ktorá meria hydrostatický tlak v nádrži vodojemu
  • prietok a pretečené množstvo z existujúcich prietokomerov na potrubí napúšťania a odberu.
  • obsah voľného chlóru pomocou existujúceho merača NaOCl
 • V prípade hodnôt mimo limit je zákazník upozornený formou sms a výstrahou v aplikácii v mobile a na PC.

Zhodnotenie:

 • Zákazník má aktuálny prehľad o stave, pretečenom množstve pitnej vody a obsahu voľného chlóru vo vode.

 

Obr. 1Obr. 2 

Monitoring prietoku kalovej vody v otvorenom žľabe

 

Situácia:

 • Kanalizačná vetva DN300 z obce napojená na hlavné kanalizačné potrubie do ČOV bola bez monitoringu prietoku a pretečeného množstva kalovej vody (obr.1, 2)
 • Zákazník nemal prehľad o prietoku a pretečenom množstve kalovej vody počas sucha a dažďa.
 • Zákazník požadoval monitorovať a zaznamenávať prietok a pretečené množstvo vody v potrubí pre informáciu o zaťažení ČOV.

Riešenie:

 • Pre túto situáciu bol použitý batériovo napájaný dataloger v kombinácii s radarovou sondou umiestnený v kanalizačnej šachte bez elektrickej energie (obr.3, 4).
 • Dataloger monitoruje výšku hladiny v potrubí a na základe prepočtu zaznamenáva prietok a pretečené množstvo vody v nastavených časových intervaloch.
 • V prípade prietoku nad nastavený limit resp. zaplavenia šachty (výška hladiny) dataloger upozorní zákazníka formou SMS a výstrahy v aplikácii v mobile.

Zhodnotenie:

 • Dataloger spolu s radarovou sondou tvorí vynikajúci systém monitorovania prietoku v otvorenom žľabe/kanáli.
 • Zákazník má na základe informácií o prietoku a pretečenom množstve kalovej vody počas sucha a dažďa obraz o zaťažení ČOV, prípadne o výskyte balastných vôd – napríklad dažďové zvody z domov zvedené do kanalizácie.

 

Obr. 1Obr. 2Obr. 3Obr. 4

Obr. 5