arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Tlakový a prietokový manažment

Typ
 inštalácie

Vodárne - Inštalácia hydraulického regulačného ventila Bermad

Umiestnenie Armatúrna šachta vo vodojeme
Účel inštalácie Zabezpečiť reguláciu plnenia vodojemu s dôrazom na elimináciu kavitácie
Typy 757-80 DN80 PN16
Výsledok
 • V jednom ventile integrované 3 funkcie
 • Redukcia tlaku
 • Konštantný prietok
 • Regulácia hladiny elektrickým a mechanickým plavákom
Dátum inštalácie  
 

Typ
 inštalácie

Vodárne - Inštalácia Hydrometra a vzduchového ventila na nízky tlak

Umiestnenie Vodojem – armatúrna komora
Účel inštalácie

Regulácia hladiny vo vodojeme, odvzdušnenie zásobného potrubia

Typy Bermad hydrometer 9537-80 DN200, kombinovaný vzduchový ventil D-060 LP DN100
Výsledok
 • Ventil reguluje hladinu vo vodojeme
 • Na prívodnom potrubí je udržiavaný konštantný tlak, aby nedochádzalo k rýchlemu vyprázdneniu a zavzdušneniu potrubia
 • Súčasťou regulačného ventila je integrovaný vodomer s REED výstupom
Dátum inštalácie  
 


Typ
 inštalácie

Vodárne – Inštalácia ventila na reguláciu prietoku na prívodnom potrubí do vodojemu

Umiestnenie Armatúrna šachta v poli
Účel inštalácie Regulácia prietoku pri plnení vodojemu
Typy 770-U DN80
Výsledok
 • Konštantný prietok pri redukovanom tlaku
 • Kontrolovaný odber vody z hlavného prívodného portubia
Dátum inštalácie  
 

Typ
 inštalácie

Vodárne - Inštalácia vzduchového ventila (VV) určeného pre podzemnú inštaláciu

Umiestnenie Vodovodná sieť
Účel inštalácie Odvzdušnenie potrubia na miestach s problémom prítomnosti vzduchu v potrubí
Typy Kombinovaný vzduchový ventil D-090 LP DN50 (2"), výška 1055mm
Výsledok
 • Inštalácia VV bez budovania vzdušníkových šácht
 • Komplexné riešenie pre odvzdušnenie a zavzdušnenie potrubia
 • Ochrana potrubia
 • Zníženie nákladov na inštaláciu
Dátum inštalácie  
  Arad Arad

Typ inštalácie

Vodárne - Inštalácia hydraulického regulačného ventila Bermad

Umiestnenie Vodovodná šachta
Účel inštalácie Udržanie tlaku pred ventilom
Typy Bermad 730 DN80, vzduchový ventil D-040 DN50 PN16
Výsledok
 • Udržanie tlaku pred ventilom
 • Zabezpečenie dostatočného tlaku na odbočke z hlavného vodovodného potrubia
 • Uprednostnenie spotrebiteľov pred prioritou plnenia vodojemu
Dátum inštalácie  
  Arad

Typ inštalácie

Vodárne - Inštalácia hydraulického regulačného ventila Bermad

Umiestnenie Armatúrna komora vodojemu
Účel inštalácie Regulácia hladiny vo vodojeme
Typ Bermad 750 - 80 M6 DN80
Výsledok
 • Regulácia hladiny vo vodojeme bez napájania elektrickou energiou
 • Náhrada mechanického plaváku
 • Bez zásahu do komôr vodojemu
Dátum inštalácie  
  Arad Arad

Typ inštalácie

Aquapark - Inštalácia vzduchového ventila na odpadovú vodu (VV)

Umiestnenie Vrt termálnej vody
Účel inštalácie Odvzdušnenie (odplynenie) termálnej vody pred meraním prietoku
Typy 1 x Kombinovaný VV D-025 DN50 (2")
Výsledok
 • Odvzdušnenie vody z termálneho prameňa
 • Kontinuálne meranie prietoku
 • Efektívnejšia výmena tepla
Dátum inštalácie  
  Arad Arad

Typ inštalácie

Priemysel - Inštalácia ultrazvukových vodomerov Hydrus

Umiestnenie Studne
Účel inštalácie Meranie prietoku vody zo studní
Typy
HYDRUS DN25 PN16
Výsledok
 • Batériovo napájaný ultrazvukový vodomer - výdrž batérie 15 rokov
 • Pripojenie na systém diaľkového odpočtu pomocou impulzného výstupu
 • Presné meranie pretečeného množstva vody
 • Možné použiť pre systém AMR
Dátum inštalácie  
  Arad

Typ inštalácie

Priemysel - inštalácia vzduchového ventila (VV)

Umiestnenie Výtlak čerpadiel technologickej vody do pieskových filtrov
Účel inštalácie Odvzdušnenie potrubia na výtlaku čerpadile - úspora energie
Typ VV
1 x Kombinovaný VV D-060 M1 DN150 (6")
Výsledok
 • Odvzdušnenie potrubia
 • Ochrana čerpadla
 • Zvýšenie prietoku
 • Zníženie tlaku
 • Úspora elektrickej energie
Dátum inštalácie  
Pred inštaláciou
Arad
Po inštalácii
Arad

Typ inštalácie

Inštalácia ultrazvukového prietokomera Octave

Umiestnenie Armatúrna šachta
Účel inštalácie Meranie prietoku vody na výtlaku do vodojemu
Typ Octave DN300 PN16, Q3 = 1000 m3/h
Výsledok
 • Meranie prietokomerom s krytím IP68
 • Možnosť pripojenia na systém diaľ. odpočtu pomocou impulzného výstupu
 • Presné meranie pretečeného množstva vody
 • Zobrazenie pretečeného množstva v m3
 • Zobrazenie aktuálnej hodnoty prietoku v l/s
 • Odolnosť voči tlakovým rázom
Dátum inštalácie  
Arad Arad
Arad Arad Arad


Typ inštalácie

Redukčný ventil s kompenzáciou prietoku 7PM

Umiestnenie Zásobné potrubie - na výstupe z vodojemu pred spotrebiskom
Tlak pred ventilom P1 4,8 bar
Tlak za ventilom P2 pred inštaláciou P2 = 4,3 bar
Prietok Q pred inštaláciou Q = 2 – 15 l/s
Tlak za ventilom P2 po inštalácii P2max = 3,8 bar; P2min = 3,0 bar
Prietok Q po inštalácii Q = 1 – 15 l/s
Výsledok
 • Dvojúrovňové zníženie výstupného tlaku (regulácia tlaku)
 • Zníženie únikov vody v čase nízkej spotreby
  Pred inštaláciou
Arad
Po inštalácii
Arad
 

Typ inštalácie

Redukčný ventil s kompenzáciou prietoku 7PM

Umiestnenie Zásobné potrubie - na výstupe z vodojemu pred spotrebiskom
Tlak pred ventilom P1 6,8 bar
Tlak za ventilom P2 pred inštaláciou P2 = 3,8 bar
Prietok Q pred inštaláciou Q = 1,8 – 14 l/s
Tlak za ventilom P2 po inštalácii P2max = 3,8 bar; P2min = 2,8 bar
Prietok Q po inštalácii ...prebieha meranie po inštalácii
Výsledok
 • Dvojúrovňové zníženie výstupného tlaku (regulácia tlaku)
 • Zníženie únikov vody v čase nízkej spotreby
  Pred inštaláciou
Arad
Po inštalácii
Arad
 

Typ inštalácie

Inštalácia vzduchových ventilov (VV)

Umiestnenie Zdroj vody (studne) – spojovacia komora
Účel inštalácie Výmena existujúcich zastaraných vzdušníkov a inštalácia nových
Dimenzie VV DN25 (1“) – DN80 (3“)
Typy VV Kombinovaný VV D-040 (aj s ochranou proti mrazu), D-060
Výsledok
 • Komplexné riešenie pre odvzdušnenie a zavzdušnenie potrubia
 • Ochrana potrubia
 • Ochrana čerpadiel
  Pred inštaláciou
Arad
Po inštalácii
Arad
 
 
Typ inštalácie

Inštalácia hydraulických ventilov (HV) a vzduchových ventilov (VV)

Umiestnenie Rozvody vody pre úpravňu vody a vnútorné rozvody vody
Účel inštalácie Eliminácia tlakových rázov, stabilizácia tlakových pomerov
Typy HV
 • Bermad 720 - redukčný ventil DN100 (4")
 • Bermad 73Q - rýchly vypúšťací ventil DN50 (2")
Typy VV Kombinované VV D-040 DN50 (2") a D-040 DN25 (1")
Výsledok
 • Vyvážené tlakové pomery v prevádzke
 • Bez porúch na platových potrubiach (PN10)
 • Zníženie únikov vody
 • Zníženie spotreby vody pre automatickú linku

720 - Redukcia tlaku DN100

Arad

73Q Rýchly vypúšťací ventil+VV

Arad

720 Redukcia tlaku DN50+VV

Arad


Typ inštalácie

Inštalácia vzduchových ventilov v priemysle

Umiestnenie Rozvody cirkulačnej chladiacej vody DN500, Q=800-1000 m3/h
Účel inštalácie Odvzdušnenie potrubia na ktorom neboli inštalované VV
Typy VV Kombinovaný VV D-023 DN80 (3")- One Way Out ("len odfuk") a D-040 DN50 (2")
Výsledok
 • Odvzdušnenie potrubia na najvyššom mieste
 • Efektívnejší proces chladenia
 • Zvýšenie prietoku
 • Stabilita tlakových pomerov
 

Pred inštaláciou

Arad

Po inštalácii

Arad

 

Typ inštalácie

Inštalácia vzduchových ventilov (VV) určených pre podzemnú inštaláciu

Umiestnenie Zásobné potrubie - Výtlak z vodojemu
Účel inštalácie Odvzdušnenie potrubia na miestach s problémom prítomnosti vzduchu v potrubí
Dimenzie VV DN50 (2"), výška vzdušníka 1550 mm a 1300 mm
Typy VV 2 x Kombinovaný VV D-090 - podzemná inštalácia
Výsledok
 • Inštalácia VV bez budovania vzdušníkových šácht
 • Komplexné riešenie pre odvzdušnenie a zavzdušnenie potrubia
 • Ochrana potrubia
 • Zníženie nákladov na inštaláciu

Inštalácia D - 090

Arad

 

Arad

 

Arad

 

 Typ inštalácie

Inštalácia vzduchových ventilov v priemysle

 Umiestnenie Odber vzorky odpadovej vody na vstupe a výstupe do analyzátora
 Účel inštalácie Odvzdušnenie potrubia na výtlaku šnekových čerpadiel
 Typy VV 2 x Automatický VV S-021 DN25 (1")
 Výsledok
 • Odvzdušnenie potrubia
 • Kontinuálna vzorka odpadovej vody do analyzátora
 • Ochrana čerpadla
 

Pred inštaláciou

 Arad

Po inštalácii

Arad

 

 Typ inštalácie

 Inštalácia vzduchových ventilov (VV) vo vodárenskom priemysle

 Umiestnenie  Prívodné potrubie DN300
 Účel inštalácie  Odvzdušnenie potrubia, ochrana potrubia
 Typy VV  Kombinované VV D-040 LP DN50 (2")
 Výsledok
 • Zníženie strát únikov vody
 • Zvýšenie prietoku
 • Ochrana proti korózii
 

Pred inštaláciou

Arad

Po inštalácii

Arad

 
  Kombinovaný VV D-040 s ochranou proti mrazu  
  Arad Arad  


Typ inštalácie

Inštalácia hydraulických regulačných ventilov Bermad

Umiestnenie Vodovodná šachta
Účel inštalácie Redukcia vysokého tlaku vody
Typy VV Bermad 720 DN50 , Bermad 720-20 DN50 - s funkciou spätnej klapky
Výsledok
 • Redukovaný vstupný tlak zo 7 bar na 4 bar
 • Zníženie strát a únikov vody a porúch na potrubí
 • Bezpečné vodovodné potrubie
Inštalácia

Bermad 720

Arad

Bermad 720-20

Arad

 

Typ inštalácie

Inštalácia ultrazvukového prietokomera Octave

Umiestnenie Vodovodná šachta
Účel inštalácie Meranie prietoku vody v zapotenej šachte s diaľkovým prenosom
Typ
Octave DN80 PN16
Výsledok
 • Meranie prietokomerom s krytím IP68-zatopená šachta
 • Pripojenie na systém diaľkového odpočtu pomocou impulzného výstupu
 • Presné meranie pretečeného množstva vody
Inštalácia Arad Arad  

 Typ inštalácie

 Inštalácia predplatného vodomera

 Umiestnenie  Vodovodná prípojka pre dočasných užívateľov
 Účel inštalácie  Riešenie vodovodnej prípojky pre neplatičov
 Typ  Predplatný vodomer Baylan AK-111 DN20
 Výsledok
 • Meranie vodomerom s krytím IP68
 • Efektívne a kontrolované využívanie vodovojnej prípojky
 • Eliminácia nadmernej spotreby vody
  Arad