arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Úprava vody, ČOV, odvodňovanie kalu a separácia zmesí v priemysle

TECHNOLÓGIA AGAR ®

Názov projektu  
Mestská ČOV
Technológia MBBR a IFAS
Počet EO 2500
Q24 (m3/deň) 526
Popis hrubé hrablice – jemné hrablice – anoxická zóna – oxická zóna s nosičmi biomasy – dosadzovacia nádrž – terciálne dočistenie

Názov projektu Obecná ČOV
Technológia MBBR
Počet EO 1000
Q24 (m3/deň) 172
Popis jemné hrablice/lapač piesku -reaktor s nosičmi biomasy - media čírič (aj kontajnerové riešenie)

Názov projektu Mestská ČOV
Technológia IFAS + odstraňovanie fosforu
Počet EO 12753
Q24 (m3/deň) 2830
Popis jemné hrablice reaktor(anaeróbna – anoxická- aeróbna s nosičmi biomasy-oxická zóna )– dosadzovacia nádrž- koagulácia-terciálna filtrácia + kalové hospodárstvo

Názov projektu Obecná ČOV
Technológia IFAS
Počet EO 3000
Q24 (m3/deň) 820
Popis hrubé hrablice – jemné hrablice – lapač piesku –reaktor ( anoxická zóna- aeróbna s nosičmi biomasy - aeróbna zóna)- dosadzovacia nádrž+ kalové hospodárstvo


   

TECHNOLÓGIA CNM

Názov projektu Návrh technického riešenia CNM systému pre ČOV
Prevádzkový prietok do ČOV 113 m3/hod
Denné vypušťané množstvo odpadových vôd
2712 m3
Súčasná technológia
6 ks povrchové areáktory
Celková súčasná spotreba el. energie areátormi
329 kW
Navrhovaná technológia
CNM 500 plavajúce areačné jednotky + dúchadlá
Odhadovaná spotreba el. energie po inštalácii technológie
150 kW

 

Úprava povrchovej vody

 

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 15
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitový filter – kazetový filter – dezinfekcia NaClO Prenos dát na dispečing
Stupeň riadenia plneautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 35
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením
Stupeň riadenia plneautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 50
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením
Stupeň riadenia plneautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu
Prietok (l/s) 20
Max. zákal surovej vody (NTU) 70
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitový filter – membrány – tlakové filtre so špeciálnou náplňou - dezinfekcia NaClO
Stupeň riadenia plneautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu + arzénu
Prietok (l/s) 200
Max. zákal surovej vody (NTU) -
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Čírenie-sedimentácia-pieskové filtre-tlakové filtre s  katalytickým materiálom - dezinfekcia
Stupeň riadenia plneautomatické

Názov projektu Intenzifikácia úpravne vody
Prietok (l/s) 30
Filtračný stupeň
500 μm a 100 μm
Popis Vtokový kôš - 2x sitový filter - dávkovanie koagulantu - automatizácia systému

 

Filtrácia v priemysle

 

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody v priemysle
Prietok (l/s) 70
Filtračný stupeň  300 μm, množstvo NL = 15mg/l, tlak do 4bar
Popis Zachytenie nerozpustných látok automatickým samočistiacim sitovým filtrom EBS10000

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody pre kompresor v oceliarskom priemysle
Prietok (l/s) 15,6
Filtračný stupeň
130 μm
Popis
6" automatický sitový filter SAF 4 500

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody pre DOZV - kompresorovú stanicu v oceliarskom priemysle
Prietok (l/s) 49,5
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 8" automatický sitový filter SAF 6 000

Názov projektu Filtrácia vody v požiarnej nádrži
Prietok (l/s) 22,0
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 3" poloautomatický oceľový sitový filter

Názov projektu Filtrácia priemyselnej úžitkovej vody v stavebnom priemysle
Prietok (l/s) 10,0
Filtračný stupeň 20 μm
Popis 2" poloautomatický diskový filter

Názov projektu Filtrácia studničnej vody
Prietok (m3/hod) 8 - 15
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 2" automatický sitový filter TAF

Názov projektu Predfiltrácia odpadovej vody z práčovne
Prietok (m3/hod) 7
Filtračný stupeň 25 μm
Popis 2" automatický sitový filter TAF

 

Odvodňovanie kalu a separácia zmesí v priemysle

Názov projektu Zahustenie aktivovaného kalu z komunálnej ČOV
Prietok 200 m3/deň
% sušiny pred/po zahustení
1 - 2 % / 5 - 6 %
Popis dehydrátor VOLUTE VT-201_SA-CE

Názov projektu Separácia trohzložkovej zmesi
Prietok 500 l/h
Ovládanie manuálne
Popis Separátor S200WL44